နည္းပညာဆုိင္ရာ စကားလုံးမ်ားနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး သိထားသင့္တဲ့စကားလုံးမ်ားရဲ႕ အဓိပါၸယ္မ်ားကုိတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒါေလးေတြကေတာ့ နည္းပညာေလာကမွာ လူအမ်ား အမ်ားဆုံးေခၚေဝၚအသုံးျပဳေနက်တဲ့ စကားလုံးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္လုိက္ၾကပါအုံး။

 

၁။ GSM ဆိုတာကေတာ့ Global System for Mobile Communication ျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Mobile App ကုိ iOS ႏွင့္ Android အတြက္ရရွိနုိင္ပါျပီ Google Play

 

၂။ CDMA ဆိုတာကေတာ့ Code Divison Multiple Access ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃။ MP3 ဆိုတာကေတာ့ MPEG player ၃ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၄။ MP4 ဆိုတာကေတာ့ MPEG-4 video file ျဖစ္ပါတယ္။

 

၅။ PDF ဆိုတာကေတာ့ Portable Document Format ျဖစ္ပါတယ္။

 

၆။ CD ဆိုတာကေတာ့ Compact Disk ျဖစ္ပါတယ္။

 

၇။ DVD ဆိုတာကေတာ့ Digital Versatile Disk ျဖစ္ပါတယ္။

 

၈။ HTML ဆိုတာကေတာ့ Hyper Text Markup Language ျဖစ္ပါတယ္။

 

၉။ WML ဆိုတာကေတာ့ Wireless Markup Language ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၀။ TCS ဆုိတာကေတာ့ Tata Consultancy Services ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၁။ IP ဆိုတာကေတာ့ Internet Protocol ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၂။ ISP ဆိုတာကေတာ့ Internet Service Provider ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၃။ TCP ဆိုတာကေတာ့ Transmission Control Protocol ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၄။ UPS ဆိုတာကေတာ့ Uninterruptible Power Supply ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၅။ WLAN ဆိုတာကေတာ့ Wireless Local Area Network ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၆။ HP ဆိုတာကေတာ့ Hewlett Packard ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၇။ WAP ဆိုတာကေတာ့ Wireless Application Protocol ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၈။ VHF ဆိုတာကေတာ့ Very High Frequency ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၉။ HSDPA ဆိုတာကေတာ့ High Speed Downlink Packet Access ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၀။ IBM ဆိုတာကေတာ့ International Business Machines ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၁။ APPLE ဆုိတာကေတာ့ Asian Passenger Payload Experiment ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၂။ SONY ဆုိတာကေတာ့ Sound Of New York ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၃။ DELL ဆုိတာကေတာ့ michael DELL ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၄။ HCL ဆုိတာကေတာ့ Hindustan Computer Limited ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၅။ GE ဆုိတာကေတာ့ General Electronics ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၆။ INTEL ဆုိတာကေတာ့ Integrated Electronics ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၇။ AMD ဆုိတာကေတာ့ Advance micro devices ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၈။ GOOGLE ဆုိတာကေတာ့ Global Organisation Of Oriented Group Language of Earth ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၉။ Google ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူေတြကေတာ့ Larry Page ႏွင့္ Sergey Brin တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၀။ Facebook ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သူကေတာ့ Mark Zuckerberg ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၁။ Yahoo တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူေတြကေတာ့ David Filo ႏွင့္ Jerry Yang တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၂။ Twitter တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူေတြကေတာ့ Jack Dorsey ႏွင့္ Dick Costolo တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၃။ Internet ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့သူကေတာ့ Tim Berners Lee ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၄။ Linkedin ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူေတြကေတာ့ Reid Hoffman ၊ Allen Blue ႏွင့္ Koonstantin Guericke တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၅။ Email ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့သူကေတာ့ Shiva Ayyadurai ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၆။ Gtalk ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့သူကေတာ့ Richard Wah kan ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၇။ Skype ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူေတြကေတာ့ Niklas Zennstrom ၊ JanusFriis ႏွင့္ Reid Hoffman တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၈။ Mozilla Firefox ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူေတြကေတာ့ Dave Hyatt ႏွင့္ Blake Ross တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၉။ Wikipedia ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့သူကေတာ့ Jimmy Wales ျဖစ္ပါတယ္။

 

၄၀။ Youtube တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူေတြကေတာ့့ Steve Chen ၊ Chad Hurley ႏွင့္ Jawed Karim တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေဖာ္ျပပါ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား အျပင္ အျခားေသာ အရာမ်ားလည္း က်န္ရိွပါေသးတယ္။ အဓိက အသံုးဝင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ ရွင္းလင္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

သိထားသင့္ေသာ အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ား

==================================

 

SMS > Short Message Service

SD Card> Secure Digital Card

CCTV > Closed Circuit Television

DVD > Digital Video Disk

LCD > Liquid Crystal Display

WWW > World Wide Web

AM > Ante Meridiem (Before noon)

PM > Post Meridiem (After noon)

VIRUS > Vital Information Resources Under

Siege

JPEG > Joint Photographic Experts Group

GPS > Global Positioning System

USP > Unique Selling Proposition

SUV > Sport Utility Vehicle

HTML > Hyper Text Markup Language

Cc/Bcc > Carbon Copy / Blind Carbon

refer – အုိင္တီလမ္းညႊန္

 

 

Warmly Welcome

KoHtoo ( MMAS )