ယေန႔ေခတ္စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ ဖုန္းဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းအပိုင္းအျခားႏွင့္ စမတ္ဖုန္းတစ္ လံုးကေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ hardware ႏွင့္ feature ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ဝယ္ယူလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေန ရသည္။ ပံုမွန္အေျခခံအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ စမတ္ဖုန္းေကာင္းတစ္လံုးဝယ္ယူရာတြင္ အဓိကအေလးထားသည့္အ ခ်က္မွာ hardware ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးထုတ္ hardware မ်ားထည့္သြင္းေပးထားသည့္စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုပိုမို ဝယ္ယူလိုၾက
သည္။သို႔ရာတြင္ညီညြတ္မွ်တေသာထုတ္ကုန္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေစရန္မွာ hardware ပိုင္းျမင့္မား ႐ံုျဖင့္ မလံုးေလာက္ဘဲ software ႏွင့္ hardware ညီညႊတ္မွ်တစြာျဖင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္အခ်က္မွာပို မိုအေရး
ပါလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလာရသည္။ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးအတြက္ ျမင့္မားသည့္ SoC ေခၚ CPU ကို အသံုးျပဳပါက လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းျမန္ဆန္ေစေသာ္လည္းေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ CPU ၏လည္ ပတ္အလုပ္လုပ္ႏႈန္း
ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္အတြက္ အပူျမင့္တက္မႈအပိုင္းတြင္ ပိုမိုတိုးလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အပူတိုးျမင့္လာျခင္းသည္ စက္၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပန္လည္ေႏွးေကြးသြားေစမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လိုက္ဖက္ညီ သည့္ software ပိုင္းႏွင့္တြဲဖက္အသံုးမျပဳႏုိင္ပါက ေငြကုန္ရက်ဳိးမနပ္ေစဘဲ ဆိုးက်ဳိးကိုသာပိုမိုျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။ Software ပိုင္းပံ့ပိုးမႈျပည့္ဝေကာင္းမြန္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ stable က်သည့္လုပ္ေဆာင္မႈျမန္ ႏႈန္းမ်ဳိးရွိိ ေသာ SoC ေခၚ CPU အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုအသံုးျပဳႏုိင္သည့္စမတ္ဖုန္းမ်ားမွာ ေရရွည္အသံုးျပဳရာတြင္ စက္၏ စြမ္းေဆာင္မႈအပိုင္းကို ေကာင္းမြန္ေစသလို အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈကိုလည္း အနည္းဆံုးအေနအထားအျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစမည္ျဖစ္သည္။ OPPO ၏ စမတ္ဖုန္းထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ဖုန္း၏ Life cycle သက္တမ္းအခ်ိန္အ တြင္းစက္၏အလုပ္လုပ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္ေစရန္အခ်က္ကို အဓိကဦးစားေပးကာ software ပိုင္းႏွင့္ hardware ပိုင္းတို႔ညီညြတ္မွ်တစြာတြဲ
ဖက္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အသံုးျပဳရာတြင္ ဖုန္း၏စြမ္းေဆာင္မႈ အပိုင္းကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး အပူလြန္ကဲျမင့္တက္ျခင္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအသစ္မိတ္ ဆက္ေပးထားသည့္ F3 Plus စမတ္ဖုန္းတြင္လည္း software ပို္င္းႏွင့္ hardware ပိုင္းကို ညီညြတ္မွ်တေအာင္ တြဲဖက္ေပးထားသည့္အတြက္ ေရရွည္အသံုးျပဳရာတြင္ စြမ္းေဆာင္မႈအပိုင္းကိုတည္ၿငိမ္ျမန္ဆန္ေစကာ အပူလြန္ကဲျခင္းလည္းသက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။