မုိဘုိင္းဖုန္းျပဳ ျပင္ျခင္းအတတ္ပညာမ်ားကုိေလ့လာသင္ယူလုိသူမ်ားအတြက္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္စြာျဖင့္သင္ၾကားနုုိင္မည့္မုုိဘုုိင္းဖုုန္းျပဳျပင္ေရး (Software + Hardware) တန္းခြဲသစ္မ်ားကုိ ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ဖြင့္လွစ္ပါမည္။ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕ဖြင့္မည့္တန္းခြဲသစ္အတြက္ လူဦးေရကန္႕သတ္ထားေသာေၾကာင့္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕အထိသာစာရင္းလက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မုိဘုိင္းနည္းပညာျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုပ္လုိသူတုိင္း မည္သူမဆုိတက္ေရာက္နုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ သင္တန္းသားမ်ားအား သင့္တင့္မွ်တေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္သာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Mobile Software System Repairing Course- ၁၆၀၀၀၀ က်ပ္

Myanmar Mobile App ကုိ iOS ႏွင့္ Android အတြက္ရရွိနုိင္ပါျပီ Google Play

Mobile Hardware System Repairing Course – ၁၆၀၀၀၀ က်ပ္ သာသတ္မွတ္ထားပါသည္။

(တျခားျမိဳ႕မ်ားမွလာတက္မည့္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းကာလအတြင္းေနထုိင္ရန္ အေဆာင္စီစဥ္ေပးပါသည္)

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိသည့္ MMAS မုုိဘုုိင္းဖုုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုုိ႕ ေမးျမန္းစုံစမ္းလုိပါက ၀၉ ၇၉၇၂၄၈၄၈၈ ၊ ၀၉ ၉၁၀ ၃၃၁၃၄ တုိ႕သုိ႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

သင္တန္းတြင္ လုိအပ္ေသာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအစုံအလင္ ၊ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ရန္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားစြာျဖင့္ စုံလင္စြာထားရွိေပးရုံသာမက Mobile Software/Hardware Repairing Course ႏွစ္ခုလုံးအား မုိဘုိင္းဆားဗစ္နယ္ပယ္တြင္ ပညာအေတြ႕အၾကဳံျပည့္၀ေသာ နာမည္ၾကီးမုိဘုိင္းဆားဗစ္ပညာရွင္မ်ားကသင္ၾကားေပးေနပါသည္။

Mobile Software System Repairing Service ပုိင္းအေနျဖင့္ လူသုံးအမ်ားဆုံး Mobile OS ၂ ခုျဖစ္ေသာ Android OS ႏွင့္ iOS ကုိအေျခခံမွစ၍အေသးစိတ္အထူးျပဳသင္ၾကားေပးေနလ်က္ရွိပါသည္။ Mobile Software System Repairing Course တြင္ ဖုန္းတစ္လုံး၏ System ပုိင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိအေသးစိတ္သင္ၾကားေပးျပီး ၊ ဖုန္းတစ္လုံး၏ System ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားအားျပဳ ျပင္လုပ္ေဆာင္နည္းမ်ားကုိ စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 
Mobile Software System Repairing Service ပုိင္း မွ Android OS ပုိင္းအေနျဖင့္

-Android OS သုံးဖုန္းတစ္လံုး၏အေျခခံက်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ Software System ပုိင္းဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကုိအေသးစိတ္ရွင္းျပေပးျခင္း

-အေျခခံမ်ားအျဖစ္ ဖုန္းဆုိင္မ်ားတြင္ အျမဲလုပ္ေနၾကရေသာ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္Android ဖုန္းမ်ားသုိ႕ ေဆာ့၀ဲ ၊ ဂိမ္း ၊ ဓာတ္ပုံ ၊ သီခ်င္းစသည္တုိ႕ကုိ ကြန္ပ်ဴတာမွ PC Suite မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ Data ထည့္သြင္းနည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးျခင္း

– Android ဖုန္း/Tablet မ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ Command ေပးရာတြင္မရွိမျဖစ္အသုံးျပဳရသည့္ ADB Command /Fastboot Command အေသးစိတ္နားလည္ေစရန္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း ၊ ေသခ်ာစြာအသုံးျပဳတတ္ေစရန္ သင္ၾကားျပသေပးျခင္း
– Android ဖုန္း/Tablet အမ်ိဳးမ်ိဳးအား Stock Firmware/Custom Firmware Upgrade/Downgrade လုပ္နည္းမ်ားကုိ
သက္ဆုိင္ရာ ဖုန္းမ်ားျဖင့္လက္ေတြ႕အေသးစိတ္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း ။

-Flash Tool မ်ားအသုံးျပဳ၍ ဖုန္းတြင္း System မ်ားကုိ Backup ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ Flash ျခင္း ။

– Firmware Upgrade/Downgrade လုပ္သည့္အခါ၊ Root လုပ္သည့္အခါ ျဖစ္တတ္သည့္
error မ်ားကုိ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားျပသေပးျခင္း။

-Android ဖုန္းတစ္လုံး၏ System ပုိင္းကုိမည္သုိ႕တည္ေဆာက္ထားပုံ ၊ Android Partition မ်ားအေၾကာင္းကုိအေသးစိတ္ရွင္းလင္းသင္ျပေပးျခင္း

-Android ဖုန္းမ်ားသုိ႕ Stock Recovery / Custom Recovery Flash ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိအေသးစိတ္သင္ၾကားေပးျခင္း

– Android Bootloader ႏွင့္ Network Lock/Unlock မ်ားအေၾကာင္း ၊ Bootloader/Network Lock/Unlock လုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္းကုိသက္ဆိုင္ရာဖုန္းမ်ားျဖင့္လက္ေတြ႕သင္ၾကားျပသေပးျခင္း

– Box,dongle အသုံးျပဳနည္းမ်ားကုိသင္ျပေပးျခင္း

-FRP ေက်ာ္နည္းမ်ား
– ဖုန္း Softbrick/hardbrick error မ်ားအား ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း ႏွင့္

အျခား ဖုန္းတြင္း Software error ပုိင္းျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္မ်ားကုိ မည္သုိ႕ေျဖရွင္းရမည္ကုိ လက္ေတြ႕သင္ျပေပးျခင္း ။

Mobile Software System Repairing Service ပုိင္း မွ iOS ပုိင္းအေနျဖင့္
-iPhone မ်ားအေၾကာင္း ၊ iOS System အေၾကာင္းကုိအေသးစိတ္ရွင္းလင္းသင္ျပေပးျခင္း

-Apple ID ျပဳလုပ္နည္း App Store, iTunes Store အသံုးျပဳနည္း

-Data ေတြကို Backup ယူနည္း Restore လုပ္နည္း Erase လုပ္နည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးျခင္း

-iPhone/Pad/Pod touch မ်ားကုိ Firmware တင္နည္း (Upgrade and Downgrade)

-iPhone/Pad မ်ားတြင္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ Software ပုိင္း Error မ်ားကုိေျဖရွင္းနည္းမ်ား

-iTunes Errors ရွင္းနည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးျခင္း

-iCloud Lock အေၾကာင္း

-iOS သုံး iPhone/Pad/Pod touch မ်ားကုိ Jailbreak လုပ္နည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းသင္ျပေပးျခင္း

-iPhone/Pad/Pod touch မ်ားကုိျမန္မာေဖာင့္ ႏွင့္ျမန္မာကီးဘုတ္သြင္းနည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းသင္ျပေပးျခင္း

-Jailbreak ျပဳလုပ္ထားေသာ ဖုန္းမ်ားအတြက္ Cydia အသံုးျပဳပံုႏွင့္ Cydia Source(Repo) ထည့္နည္း မ်ား Cydia Tweak (Deb) ဖိုင္ေတြရဲ ့သေဘာတရားကုိ ရွင္းလင္းသင္ျပေပးျခင္း

ယခု Mobile Software Repairing Course တြင္ သင္တန္းသားမ်ားအား စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာဆရာမ်ားအျပင္ လက္ေထာက္ Guide ဆရာမ်ားျဖင့္ပါ ၀ုိင္း၀န္းၾကပ္မတ္သင္ၾကားေပးလ််က္ရွိပါသည္။ အပတ္စဥ္တုိင္းလည္း သင္တန္းရွိ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားစုံျဖင့္ေလ့က်င့္ရန္လက္ေတြ႕ခ်ိန္မ်ားထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ သင္တန္းဆင္းျပီးခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုပ္ကုိင္နိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာမုိဘုိင္းဖုန္းအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ မုိဘုိင္း Firmware မ်ား ၊ မုိဘုိင္းဖုန္းတစ္လုံးအား ေဆာ့၀ဲဆားဗစ္ျပဳလုပ္ရာတြင္လုိအပ္မည့္ Toolkit မ်ား ၊ အျခားဆက္စပ္ Data မ်ားကုိ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းျပီးဆုံးျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ေဆာ့၀ဲအသစ္ ၊ Data အသစ္မ်ားအားအခ်ိန္မေရြးလာေရာက္ရယူနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Mobile Hardware Repairing System Service ပုိင္းအေနျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္း /Tablet အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ျဖဳတ္နည္း တပ္နည္း ၊ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ error မ်ားအား ျပဳျပင္နည္း ၊ ဖုန္းအတြင္းဆားကစ္ပတ္လမ္းလုိက္နည္း ၊ CPU ျဖဳတ္နည္းတပ္နည္းမ်ားအား လက္ေတြ႕သင္ၾကားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

-Hardware ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ လက္ေတြ႔ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား။
-Mobile Software/Hardware ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြနည္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္နည္းမ်ား။
– မုိဘုိင္းဖုန္းတစ္လံုး၏ ဆားကစ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ပုံကို Block – Diagram , Schematic Diagram , Layout Diagram မ်ားျဖင့္ အေျခခံက်က်ေလ့လာေစျခင္း။
-ဖုန္းတစ္လံုးျပဳျပင္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း ၊ အသံုးခ်နည္းမ်ားကုိသင္ၾကားေပးျခင္း။

-ဖုန္းတစ္လံုးရဲ႕ IC ႏွင့္အျခားအေျခခံပစၥည္းမ်ားကုိ Error ျပစ္ခ်က္ ရွာေဖြျခင္း ၊ ျဖဳတ္တပ္လဲလွယ္ျခင္း-မုိဘုိင္းဖုန္းဆားကစ္ပတ္လမ္းလိုက္နည္းကုိ အေသးစိတ္သင္ၾကားေပးျခင္း
-မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားအား အေရွ႕မွန္ခြာျခင္း ၊ မွန္လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း
-ေရွာ့က်ၿပီးပါဝါမနိဳးေသာဖုန္းမ်ားအားျပဳျပင္ျခင္းကုိ လက္ေတြ႕ျပသသင္ၾကားေပးျခင္း-မုိဘုိင္းဖုန္း IC ေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုနဲ႔ျပစ္ခ်က္ရွာနည္းျပဳျပင္နည္း မ်ားကုိအေသးစိတ္ရွင္းလင္းသင္ျပေပးျခင္း
-စနစ္တက်ျဖဳတ္နည္းတပ္နည္းမ်ား – LCD , Display တို႔၏ အေျခခံအလုပ္လုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ျဖဳတ္နည္းတပ္နည္းမ်ားကုိ
လက္ေတြ႕အေသးစိတ္သင္ၾကားေပးျခင္း
-EMMC ျဖဳတ္တပ္လဲလွယ္ျခင္းကုိ အေသးစိတ္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း

သင္ခန္းစာမ်ားကုိလည္းတုိးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ မိုဘုိင္းနည္းပညာမ်ားအလုိက္ Update ျပဳလုပ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
MMAS မွ Software/Hardware သင္ခန္းစာမ်ားအားလုံးသည္ Hardware/Software နည္းပညာမ်ားကုိအျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္သင္ၾကားေပးေနျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ MMAS ရဲ႕ Mobile Software System Repairing Course ႏွင့္ Mobile Hardware System Repairing Course သည္ဆက္စပ္မႈမ်ားစြာရွိပါသည္။
မုိဘုိင္းနည္းပညာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေရးကုိသာအဓိကထားတာေၾကာင့္ မုိဘုိင္းနည္းပညာကုိစိတ္ပါသူတုိင္းတက္ေရာက္နုိင္ရန္ ၊ မုိဘုိင္းနည္းပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုိသူတုိင္းတက္ေရာက္နိင္ရန္ သင္တန္းေၾကးအေနျဖင့္

Mobile Software System Repairing Course- ၁၆၀၀၀၀ က်ပ္
Mobile Hardware Repairing Course – ၁၆၀၀၀၀ က်ပ္ သာ သတ္မွတ္ထားပါသည္။
(Software + Hardware ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းတက္မည္ဆုိပါက သင္တန္းေၾကး၏ ၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း Discount ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ )

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕ဖြင့္မည့္တန္းခြဲသစ္အတြက္ လူဦးေရကန္႕သတ္ထားေသာေၾကာင့္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕အထိသာစာရင္းလက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိသည့္ MMAS မုုိဘုုိင္းဖုုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုုိ႕ ေမးျမန္းစုံစမ္းလုိပါက ၀၉ ၇၉၇၂၄၈၄၈၈ ၊ ၀၉ ၉၁၀ ၃၃၁၃၄ တုိ႕သုိ႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

MMAS မုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း 
Mandalay Center : ၇၃ လမ္း ၊ ဗန္းေမာ္တုိက္လမ္းၾကား ၊ ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းတုိက္အနီး ၊ မႏၱေလးျမိဳ႕